2021wish教程之快速开店上手教程

作者: admin 分类: wish合集大全 发布时间: 2021-05-19 03:05

└──一、Wish政策

|   ├──1.1 Wish政策概览介绍.mp4  12.92M

|   ├──10.1 Wish Express政策介绍.mp4  24.87M

|   ├──11.1 EPC项目介绍.mp4  45.33M

|   ├──2.1 Wish商户注册流程(图文教程).doc  675.00kb

|   ├──2.1 Wish商户注册流程.mp4  41.49M

|   ├──3.1 Wish禁售政策.mp4  23.32M

|   ├──3.2 Wish产品刊登政策.mp4  26.73M

|   ├──3.3 Wish产品二次编辑政策.mp4  15.60M

|   ├──3.4 Wish促销产品政策.mp4  28.80M

|   ├──4.1 Wish订单履行政策.mp4  17.89M

|   ├──4.2 Wish订单确认履行政策.mp4  19.56M

|   ├──4.3 Wish订单妥投政策.mp4  18.40M

|   ├──5.1 Wish退款原因.mp4  27.72M

|   ├──5.2 Wish退款申诉.mp4  35.93M

|   ├──6.1 Wish费用与付款.mp4  37.02M

|   ├──6.2 Wish账户付款资格.mp4  23.23M

|   ├──6.3 Wish付款设置.mp4  21.29M

|   ├──7.1 Wish知识产权政策概览.mp4  20.83M

|   ├──7.2 Wish仿品政策.mp4  25.21M

|   ├──8.1 Wish用户支持和账户暂停.mp4  21.31M

|   └──9.1 Wish货币政策.mp4  23.64M

├──二、Wish后台操作

|   ├──12.1 子账户设置.mp4  12.12M

|   ├──13.1 Wish产品发布方式.mp4  13.75M

|   ├──13.2 编辑产品标题与描述.mp4  23.68M

|   ├──13.3 编辑产品标签与图片.mp4  22.35M

|   ├──13.4 编辑产品尺码与库存.mp4  6.40M

|   ├──13.5 编辑产品价格和运费.mp4  25.11M

|   ├──14.1 订单处理.mp4  25.33M

|   ├──14.2 查看历史订单.mp4  22.55M

|   ├──15.1 客户问题.mp4  23.88M

|   ├──16.1 如何避免侵权.mp4  28.14M

|   ├──16.2 如何保护自己的知识产权.mp4  19.76M

|   ├──16.3 TRO处理流程.mp4  50.74M

|   ├──17.1 产品概述与销售业绩.mp4  18.33M

|   ├──17.2 评分表现.mp4  14.28M

|   ├──17.3 物流表现.mp4  29.46M

|   ├──17.4 用户服务表现与退款表现.mp4  13.29M

|   ├──17.5 仿品率及用户服务图表.mp4  14.37M

|   └──18.1 Wish赔款政策页面及申诉.mp4  28.51M

├──三、Wish物流

|   ├──19.1 跨境物流方式介绍.mp4  8.18M

|   ├──20.1 物流方案制定.mp4  5.51M

|   ├──21.1 FBW介绍.mp4  42.82M

|   ├──22.1 EPC项目简介.mp4  45.33M

|   ├──23.1 WE介绍.mp4  17.66M

|   └──24.1 A+物流计划.mp4  23.37M

├──四、ProductBoost产品推广

|   └──25.1 PB产品介绍.mp4  45.35M